تلفن :      33529050- 026                 33500468  - 026                          «  روزانه  »                              «  بزرگسالان  »   
اطلاعيه ها
لينك هاي مفيد
پيام

تاريخ انتشار : 6/شهريور/90 - 10:30
راه هاي مثبت انديشي
راه هاي مثبت انديشي جهت كمك به خودوديگران

 

راه هاي مثبت انديشي وموفقيت

 راه هاي مثبت انديشي و موفقيت
چهار قانون مهم و كلیدی در ارتباط با مغز
1- هر عملی كه به صورت عادت و تكرار در بیاید ، كنترل عصــبی آن از قسـمت بالای مغز به جهت پایین مغز منتقل می شود . بر اســاس ، آمارهای علــمی ، روزا نه حــدود 50 هزار ا ندیشــه از ذهن من و شمــا عبور می كند و متأسفانه اغلبش منفی است و موجـب می شود به آدمــهای ضعــیفی تبدیل شویم كه هیچ كاری از دستمان بر نمی آید
2- هر پیامی كه مرتب تكرار شود در ضمیر نا خود آگاه می نــشیند پیــام به دو صورت منتقل می شود ذهنی و زبانی ذهنی با خود فـكر كردن چه مثــبت و چه منفی مثلأ روز به روز بد بخت تر می شویم ، یا روز به روز خوشــبخت تر می شویم چون تكنیك اول در ضمـیر نا خود آگــاه تكرار بود . اگر بخواهــید چیزی از خود آگاه به نا خود آگاه منتقل شود باید تكرار شود . زبانی با زبان خود تكرار كنید یا با زبان دیگری ، مثبت یا منفی ، پیام زبانی و ذهـــنی در ناخود آگاه می نشیند .
3- اگر واكنشی بین ضـمیر خود آگاه و نا خود آگاه صــورت بگیرد غالبأ ضــمیر ناخود آگاه برنده است .
4- اگر ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه در انجام كاری با هم موافق باشند توانــشان در هم ضرب می شود.
رویدادهای زندگی ما آینه ای است كه ا ندیشـه های من و شما را به ســمت ما باز می تاباند ما با كلامی كه بر زبان می آوریم و با فكر هایی كه به ذهن می آوریم موجب بروز رخدادهای زندگی می شویم .
انسان ماشین اثبات باورهایش است :
1- با گفتن جملات تأكیــدی در حالت دستیا بی و به عینــیت رسیدن ا نســان قوی می شود  ( عامل ) همسو كردن خود آگاه و ناخود آگاه توا نشان را در هم ضرب می كنند . قانون چهارم مغز : عبارات تأكیدی را در حالت دستیابی بیان كنیم .
2- قانون دوم : ما باید عبارات تأكیدی را باور كنیم .
" ناپلئون هیل" نبردهای زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد بلكه دیر یا زود برد با كسی است كه بردن را باور دارد .
چه طور خود را متقاعد كنیم كه به خواسته های بزرگمان می رسیم ؟ همین طوری كه تا امروز خودمان را متقاعد كردیم كه نمی رسیم با آدم های منفی و كوچك و آنهــایی كه مرتب عدم موفقیت را در زندگی خود تجربه كرده اند نشست و برخاســت كرده ایم آرام ، آرام باور كردیم كه موفقیت برای ما نیست .
3- كوتا ه و ساده باشند : عبارتی كه كوتاه و ساده تر است بیشتر قابل تكرار اسـت من در یك دقیقه می توانم 4 بار یك عبارت كوتاه را بگویم ولی اگر عبارت طولانی شد تكرار كمتر می شود و نفوذ در ناخود آگاه كمتر.
4- عبارت تأكیدی حتی الامكان باید با صدای بلند بیـان شود چون به محـــض اینكه شما فكر می كنید به گفتن عبارات تآكیدی ، از طریق ذهن عبارت منتقل به ضمیر نا خود آگاه می شود اما وقتی با صدای بلند بگوییــم گوشــها هم می شنــوند و از مسـیر دوم هم عبارت منــتقل می شود و ، وقتی از دو مســیر منــتقل شود تأثیر سریعتر خواهد بود .
5- عبارات تأكیدی پیرامون یك موضوع ثابــت باشد ضمــیر نا خود آگاه مانـــند یك كامپیــوتر خنگ است مــثلأ اگر برای یك كامپیــوتر برنامه stand byرا برایش تعریف نكنیم و آن را روشن بگذاریم همینطور روشن می ماند اگر ما پــیرامون یك موضوع عبارات مختلفی را بگوییم ضــمیر نا خود آگاه تشــخیص نمی دهد كه این همان موضوع است و جملات تأكیـدی مختــلف در یك موضوع اثر نخواهـــــد داشت پس یك عبارت را انتخــاب می كنیم و تا رسیدن به نتـــیجه فقــط همان عبــارت را تكرار می كنیم . آنقدر كه به نتیجه برسد بستگی به باور شما دارد . برای مثبت اندیشی و داشتن باورهای سازنده خیلی از مواضع را باید رها كنیم خیلی از تفكرات منفی و غلط و باطل را رها كنیم و گر نه دامیم ، كلمات و جملات در زندگی ما تأثیر خارق العاده دارد پس دقت كنید به آنچه كه می گویید و مرتب جمـلات را درباره خود به كار ببرید ، مثلأ به خود گویی مثبت و توانمندی سازی عادت كردن . منـظور از مثبت اندیشی ، نفی افكار منفی نیست چون منفی ها وجود دارند اما می خواهیم آنقدر مثبت و قوی بشویم كه منفی ها روی ما تأثیر نگذارند نه اینكه نفی بشوند . برای رسیدن به مثبت اندیشی باید جملات تأكیدی به كار برد اما دقت داشـته باشــید بعد از اینكه شروع به مثبت اندیشی می كنید افكار منفی هــجوم می آورند كه باید در برابر آنها مقاومت كرد .
عبارت تأكیدی را به 4 صورت می توان گفت :
1- به صورت شفاهی و فردی : هر فرد برای خودش تكرار می كند .مثـلأ (....تو روز به روز خوشبخت تر می شوی )
2- به صورت شــفاهی و غیـر فردی : به صورت دو نــفره و یا گروهی چــند نفر با یكدیگر تعهد می كنند كه از این به بعد مـثبت بیندیشند . مثبــــت سخن بگوینـد ، از یكدیگر تعریف كنند ، همدیگر را تأیید نمایید .
3-نوشتن عبارات تأكیدی و مثبت بر روی كاغذ و نصب آن بر در و دیوار
برای تلقین به ضمیر نا خود آگاه 6 شرط لازم است :
1- نگهداری 2- تكرار 3- عدم حساسیت 4- عدم نگرانی 5- تطابق آلات فیزیـكی بدن و چهره با خواست های درونی 6- تصویر سازی ذهنی
نگهداری خود به دو دسته تقسیم می شود :
1- نگهداری اختصاصی
2- نگهداری عمومی
نگهداری اختصاصی : عباراتی را كه مدتی تكرار كرده اید نباید خلاف و عــــكس آن را بگویید .
نگهداری عمومی : تا جایی كه ممكن است خود را از منفی ها دور كنیم
برای دوری از منفی ها 4 روش پیشنهاد می شود :
1- دوری كردن از منفی هایی كه ممكن است افراد منفی باف و منفی
2- عوض كردن جریان منفی و جریان مثبت صحیح به آن دادن ، مثلأ در برابر كسی كه فقط از محرومیتها می گوید از موهبت ها حرف بزنید و مسیر بحث را عوض كنید
3- در برخورد های تند كه با شما می شود در همان لحظه پاسخ ندهیم
4-به گوش یاد دهید كه نشنود و به چشم یاد دهید كه نبیند
برای باور سازی مثبت و مثبت اندیشی و توانمندی از تجـسم خلاق باید استـــفاده كرد .یك شی ء ساده را در مقابل چشــمان قرار دهید و آن را خوب نگاه كنــــید بعد چشــمانتان را ببندید و تلاش كنــید آنچه كه دیده بودید تــصور كنید و بعــد دوباره چشـــــمان را باز كنید و آن قسمت هایی را كه ندیده بودید دقـــت كنید و دوباره با چشمان بســـته آن را تجـسم كنید و آنقدر این كار را تكرار كنید تا آن شی ء را كاملأ در ذهن ببیـــنید بعد شیء دیگر را تمرین كنید تصور در تجسم خلاق بیـشتر و بهـتر خواهد بود و بهـــترین زمان آن نیز صبح و شـــب است اما در هر زمان می توان انجام داد .
فعال : تصویر هایی است كه شما انتخاب كه كدام را ببینید .
تصویر سازی حد اقل 10 دقیقه و حد اكثر 20 دقیقه . برای تصویر سازی (relaxation) تن آرامی یعنی آسودن جسم و تن است . جسم را از تنش های عصبی و فشارهای روحی رها كنیم و تك تك اعضـــاء بدن را به آرامش و استراحت و هماهنگی دعوت كنیم بعد از بستن چشــــم ها ابتدا آرامش تمام اعضاء بدن را احساس و بعد از آن شروع به تصویر سازی می نمــائیم و لازم است برای انجام صحیح این كار عواملی را كه سبب حواس پرتی می شوند به حد اقل رساند ، مثلأ تلفن را از پریز كشید ، تلویزیون را خاموش كرد . وصفیت تن آرامی (آلفا ) نامیده می شود . به دو صورت انجام می گیرد : صاف و كشیده روی صـندلی می نشینیم و دستها را به آرامی روی پاهــــا قرار میدهیم چشمها را می بندیم و تصویر سازی را شروع می كنیم .
1- به پشت می خوابیم و دستها را روی زمین كنار بدن قرار می دهیـم بدن را آرام می كنیم و بعد از آرام سازی حد اقل ( 10 دقیقه ) تصـــویر سـازی را شــروع می كنیم . در وضعیت آلفا در تصویر سازی ذهنی دقت و تمركز بر جزئیات با هر بار تصـویر سازی بیشتر می شود انسان در تلاش جسمی و عملی به سمت خواسته حركت می كنــد در تلاش ذهنی خواسته را به طرف خودمان جذب می كنیم و اینها هر دوحالت آهن ربایی پـیدا می كند و خواسته را به سمت ما جذب می كند .
دوستان قلم و رنگ و بوم در دست شــماست ، می توانید بهشتی را نقاشــــی كنید و واردش شوید با ذهنیت مثبت ، تلاش عملی ، دیدن تصویر ذهنی و ، ادای عبــارات تأكیدی و ......ارتباط بین تلاش جسمی و ذهنی عكس یكدیگر است یعنی هر چه جسم برای رســیدن به خواســته ای تلاش بیشتر كند و در تكاپوی بیشـــتر باشد زود تر به خواسته می رسد اما تلاش ذهنی عكس است هر چه آرامتر باشد زود تر به خواسته می رسد و آن كه با ذهن منفی تلاش جسمی می كند دیر تر به خواسته می رسد و یا اصلأ نمی رسد .
هاله های انرژی:
انسانها در طول شبانه روز 4 هاله انرژی از خود ساطع می كنند انرژی های ( آلفا ، بــتا ،تتا ، دلتا)  هاله های انرژی ارتباط مستقیمی با فركانس مغز انسان دارند ، چون دائــمأ در مغز انسان فركانسها و نوساناتی وجود دارد .هاله های انرژی به فرمان كدام بخــــش مغز ساخته و ساطع می شوند جز ضمیر نا خود آگاه ، بیشتر خلاقیت بشر در وضعـیتی رخ داده كه بشر در وضعیت " آلفا" بدن سالم می ماند و مریض نمی شود .
امواج "تتا" در زمانی می تابد كه فركانس مغزی كم می شود و به 5 تا 7 فركانـس در ثانیه می رسـد این وضــعیت خواب آلودگی ،و حتی زمــان خواب دیدن از نظر علـــمی زمان خواب كوتاه را می گوینــد و البته امواج "تتــا" هم گــفته می شود كه امواج ضعیفی هستند . وضعیت چهارم : وضعیت "دلتـا" است ، زمانی كه به خواب عمــیق مــی رویم كه فركانس مغز كم می شود تا حدود 5/0 تا 4 فركانس در ثانیه . هر چه خواب عمیق تر ، فركانس كمتر تا 5/0 فركانس مغز در ثانیه دارد در حالتی كه داریم خواب می بینیم در وضعیت "تتا " هستیم .در خواب عمیق ، خوابی كه دیگر نمـی شود در آن خواب یا رویا دید ، در وضعیت "دلتا" هستیم . هاله های انسان قابلیت هدایت و انتقال را دارند . به محض فكر كردن به چیزی هاله های انرژی ما به سمت آن جریان پیدا می كنـند كه با ســـرعت نور 300 هزار كیلومــتر در ثانیه حركت می كند، ما مــی توانیم هاله هایـــمان را باردار كنیم بار مثبت و بار منفی .ما مراكز انرژی داریم در هنگام تولد مراكز باز و فعالـند همین جوری كه با انســـانهای بزرگسال كه دارای خطا و انرژی منفی هستند زندگی می كنیم . مراكز انرژی ما آرام آرام در بدنمان مسدود می شوند . انرژی تمام اشیاء خنثی است .
ابزار درك ما از محیط پیرامون چیست ؟
حواس پنجگانه كه حواس انسان ضعیف است :
1- حواس انســان به صورت محدود درك می كند همه بوها را نمـــی توانیم حس كنیم ، همه صداها را نمی شنویم همه چیزها را نمی بینــیم مادون قرمز ماوراء بنفش را نمی بینیم همه طعم ها را تشخیص نمی دهیم .
2- حواس ما فـقط مادی ها را درك می كند . ماده از نظر فیـــزیك انرژی متراكم است حواس ما فقط چیزهای مادی را درك می كند ، آن هم نه مادی های متراكم یا پر تراكم ، مادی های كـم تراكم به وســـیله حواس ما درك می شــوند .فكر انسان یك عنصر مادی است ولی چون كم تراكم است نمی توانیم آن را ببینیم .
3- حواس انـسان دچار خطا می شود . زمانی كه طول می كشد نور خورشـــید به زمین برسد 8 دقیقه و چند ثانیه است لحظه ای كه شما در آن لحظه خورشید را می بینید لحظه ای است كه 8 دقیقه چند ثانیه پیش خورشـــید آنجا بوده ، ولی حواس ما این را درك نمی كند . حواس ما اشیاء پر تراكم مادی را هم ، با خطا درك می كند . شما یــك قطره خون را زیر میكروسـكوپ بگذارید ، آیا باز هم یك قطره خون می بینـــید و یا ده ها عنصــر از هم جدا كه در حال تكــاپو هستند . من ، تو ، او . این مشـكل حواس ماست اصلأ من و تویی وجود ندارد همه ما در عالم هستی دارای وحــــدت هستیم ، ولی حواس ما این را نمی فهــمد و من و تو می كند یك قا نــــون وجود دارد كه شـكل تراكم هر چیزی دربه در در هستی به دنبال جـــذب شكل پر تراكم خود می گردد . وقتی ما به چیزی فكر می كنیم هاله های انرژی ما به سمت او می روند شرایط ، رویداد ، وقایع ا نسانهایی را در مسیر ما قرار می دهــــند كه شــكل پر تراكم تفكرات ما هستند چه جوری در عالمی كه 5/6 مــیلیارد ا نســـان زندگی می كند یك نفر می شود همسر شما
ای بسا عیبی كه بینی در كسان خوی تو باشد در آنها ای فـــلان
ا ند ر ایشان تافته هســــتی تو از نفاق و ظلم و بد مستی تو
اصلأ شانس و اتفاق وجود ندارد . هاله ها انرژی دو نفر را به سمت خود می كشاند و فكر ماست كه بر ها له های انرژی سـوار می شود . ها له های انرژی حمل كــننده تفكرا ت من و شماست

منبع خبر : هسته مشاوره هنرستان
صفحه اصلي | ارتباط با ما